jQuery Menu by Apycom
 Witamy gościa.
Prosimy o zalogowanie się.

Użytkownik
Hasło
Zapamiętaj mnie 


Starsze wpisy

Statut

Statut Kolarskiego  Stowarzyszenia Strzyżów  MTB TeamRozdział I

Postanowienia ogólne.
Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.§ 1.

Kolarskie Stowarzyszenie Strzyżów MTB Team zwane dalej ?Stowarzyszeniem?, jest, stowarzyszeniem kultury fizycznej zainteresowanym rozwojem kolarstwa górskiego.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej KSS MTB Team.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 2.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Strzyżów.
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar całego kraju.
Czas istnienia Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

§ 3.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4.

Stowarzyszenie będzie używało pieczęci, godła, barw, flag, odznak i znaczków organizacyjnych na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 5.

Stowarzyszenie działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą Prawo o Stowarzyszeniach i niniejszym statutem.

Rozdział II


Cele i zadania Stowarzyszenia.§ 6.

1. Celem Stowarzyszenia  jest:
Stworzenie niezależnej platformy wspólnej dla lokalnego środowiska amatorów kolarstwa oraz kształtowanie i rozwój amatorskiej sportowej grupy kolarstwa górskiego.


Wspieranie społecznej aktywności sportowej oraz wartościowych programów i inicjatyw społecznych, których celem jest:
samopomoc w kolarskich grupach lokalnych i środowiskowych,
działalność sportowa i kulturalna,
działalność na rzecz ekorozwoju.

2.  Stowarzyszenie będzie realizowało swoje cele przez:
Inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestnictwa członków Stowarzyszenia w różnych zawodach i rozgrywkach kolarskich,
Promocję amatorskiej sportowej grupy kolarstwa górskiego i jej osiągnięć w zawodach sportowych,
Wspieranie młodych talentów kolarstwa,
Upowszechnianie wiedzy o kolarstwie,
Popularyzowanie imprez kolarskich organizowanych w Polsce i Europie,
Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania sportowego życia i aktywnego spędzania czasu wolnego na rowerze,
Pobudzanie świadomości społecznej odnośnie ochrony środowiska i ekologicznego stylu życia  i postaw prozdrowotnych poprzez promowanie turystyki rowerowej i sportów kolarskich wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją własnego miasta, regionu, Polski, Europy i Świata, oraz prowadzenie działalności edukacyjnej w tym zakresie podczas organizowanych imprez rowerowych (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych),
Aktywizacja społeczna osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób z upośledzeniem narządu ruchu, rozwój i popularyzacja sportu wśród osób niepełnosprawnych,
Organizowanie ćwiczeń, zajęć sportowych oraz obozów szkoleniowych i szkoleniowo-wypoczynkowych,
Organizowanie zawodów, imprez sportowych, integracyjnych i rekreacyjnych,
Działania na rzecz tworzenia infrastruktury dla ruchu rowerowego,
Działania na rzecz kształtowania polityki komunikacyjnej minimalizującej szkodliwy wpływ na środowisko poprzez organizowanie akcji propagujących rower oraz inne ekologiczne środki transportu,
Współpraca z organizacjami i instytucjami, których działalność dotyczy środowisk reprezentowanych przez Stowarzyszenie, dla realizacji celów statutowych,
Występowanie w obronie interesów członków Stowarzyszenia wobec czynników zagrażających ich prawidłowemu działaniu.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 7.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie.

§ 8.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
członków zwyczajnych,
członków wspierających,
członków honorowych.

§ 9.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie jest pozbawiona praw publicznych, która złożyła pisemną deklarację zawierającą rekomendację przynajmniej jednego członka Stowarzyszenia. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna i prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizowaniu celów statutowych. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swoich przedstawicieli.
Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu podjętej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji.
Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
Członkiem honorowym staje się po przyjęciu uchwały przez walne Zebranie na podstawie wniosku Zarządu, albo co najmniej 5 członków Stowarzyszenia.

§ 10.

1.   Członek zwyczajny ma prawo do :
Czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia z ograniczeniami określonymi w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. -  Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104),
Uczestniczenia w organizowanych przez władze Stowarzyszenia zawodach sportowych,
Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
Korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
Noszenia odznaki Stowarzyszenia,
Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwał Zarządu Stowarzyszenia o skreślenie z listy członków lub wykluczeniu z Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny jest obowiązany do:
1)   Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2)   Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3)   Przestrzegania etyki sportu,
4)   Regularnego opłacania składek i innych świadczeń, obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 11.

Członek honorowy posiada takie prawa jak członek zwyczajny, określone w § 10 ust. 1.
Członek wspierający posiada takie prawa jak członek zwyczajny, określone w § 10 ust. 1, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
Członek wspierający i honorowy ma prawo ? z głosem doradczym - brać udział w statutowych władzach Stowarzyszenia.
Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 12.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
dobrowolnej rezygnacji członka zgłoszonej na piśmie, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
rozwiązania się Stowarzyszenia,
wykluczenia z Stowarzyszenia w przypadku rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów oraz zasad etyki,
wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego , orzekającego karę w postaci pozbawienia praw publicznych,
pozbawienia członkostwa honorowego w wyniku uchwały władz Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.2.   W przypadkach określonych w ust. 1 pkt c), d) i e) orzeka Zarząd Stowarzyszenia, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie prawo do wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.Rozdział IV


Struktura organizacyjna.

§ 13.

Władzami Stowarzyszenia są:
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
Zarząd Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia.

§ 14.

1.    Władze Stowarzyszenia wybierane są przez Walne Zebranie członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Walne Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania jawnego.
2.   Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata.
Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 15.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród niewybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyborów.

§ 16.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej Walnym Zebraniem.
Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
W Walnym Zebraniu biorą udział:
członkowie zwyczajni i honorowi ? z głosem stanowiącym,
członkowie wspierający oraz zaproszeni goście ? z głosem doradczym.
O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania.
Uchwały Walnego Zebrania zapadają przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).§ 17.

Walne Zebranie Członków może  być zwyczajne  lub nadzwyczajne.
Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest raz w roku.
Sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie zwoływane jest w związku z wyborem władz Stowarzyszenia, w terminach określonym w § 14. ust. 1.
Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd Stowarzyszenia:
z własnej inicjatywy,
na żądanie Komisji Rewizyjnej,
na umotywowane żądanie co najmniej 1/5 członków zwyczajnych.
W przypadkach określonych w ust. 6 pkt b) i c) Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia Zarządowi Stowarzyszenia odpowiedniego wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zebranie obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
uchwalanie statutu i zmian w statucie,
wybór i odwołanie Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkowskich,
nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
podjęcie  uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
uchwalenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

§ 19.

Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem.
1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, działa w jego imieniu i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym: prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka, wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
3. Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.
5. Do ważności uchwał Zarządu Stowarzyszenia konieczna jest obecność co najmniej połowy liczby    członków  Zarządu, w tym prezesa lub wiceprezesa.§ 20.

Do zakresu działań Zarządu należy:
realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,
określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
planowanie i prowadzenie gospodarki finansowej,
sprawowanie Zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia i funduszami, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
uchwalanie regulaminu działania Zarządu i innych aktów przewidzianych w niniejszym statucie,
podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego lub ruchomego,
zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.

§ 21.

Komisja Rewizyjna.
Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych na Walnym Zebraniu Członków.
Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej

§ 22.

Do zakresu działania Komisji rewizyjnej należy:
kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
ocena pracy Zarządu, w tym corocznych sprawozdań i bilansu,
prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w razie stwierdzenia nie wywiązania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków,
zwołanie Walnego Zebrania i Zarządu w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie i trybie ustalonym statutem,
składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia,
uchwalanie regulaminu działania Komisji Rewizyjnej,
składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu.

§ 23.

Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział - z głosem doradczym - w posiedzeniach   Zarządu.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.§ 24.

W przypadkach określonych w § 22 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V
Wyróżnienia i kary.

§ 25.

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i wymierzania kar określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

§ 26.

W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia, w oparciu o regulamin, Zarządowi przysługuje prawo wymierzenia następujących kar:
upomnienia,
nagany,
zawieszenia w prawach na 6 miesięcy,
wykluczenia.
Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
Uchwała Walnego Zebrania o ukaraniu jest ostateczna.Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia.

§ 27.

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 28.

Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
wpisowe i składki członkowskie,
dotacje, subwencje, lokaty,
darowizny, zapisy i spadki,
wpływy z działalności statutowej,
dochody z działalności gospodarczej.
Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki według zasad określonych przez Zarząd w ciągu dwóch tygodni  od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.Rozdział VII
Działalność gospodarcza.

§ 29.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy wyłącznie realizacji celów statutowych    i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji       i celów statutowych.

 

Rozdział VIII
Sposób reprezentacji.

§ 30.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielenia pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.
Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: prezesa, wiceprezesa lub sekretarza.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 31.

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów (2/3), przy obecności  co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania członków.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania. Do zawiadomienia określonego w § 16 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia nie uregulowanych w statucie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25 poz. 113 z późniejszymi zmianami).

Rozdział X
Przepisy przejściowe.

§ 32.

Statut oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie po zarejestrowaniu przez organ rejestrujący.